Nowe karty przebiegu ci??y ! To sukces Polskiej Ginekologii i Po?o?nictwa. 2016-09-06 12:52:24
To wieki sukces Konsultantów Polskich Profesorów Ginekologii i Po?o?nictwa ( zw?aszcza z Wroc?awia i Warszawy),?e uda?o si? zaakceptowa? nowe samokopiuj?ce Karty Przebiegu Ci??y.S? czytelnie i zrozumia?e dla pa? ci??arnych jak i rodzin. Po?o?nik w trakcie wizyty mo?e wi?cej informacji i zalece? przekaza? ci??arnej, bo karta ci??y i kartoteka s? samokopiuj?ce ( jak druk zwolnienie ZUS ZLA ( a nie L?4? przed 15 lat ).Brak jest tylko jednego podpisu w Ministerstwie.O potrzebie i projekcie nowych kart ci??y informowa?em ju? 7 lat temu. P.S do 30 wrze?nia 2019 roku brak "nowych" Kart Ci?? P.S Nowe Karty Przebiegu Ci??y s? nowocze?niejsze,dok?adniejsze,i bardziej praktyczne ni? Karty Ci??y o formacie A4 z UK(Wielkiej Brytanii) czy RFN( zeszyt). Bogus?aw Mróz.
wejd? na ston? www.boguslawmroz.ginweb.pl,  2016-09-07 17:55:55
na stronie mo?liwo?? samodzielnego obliczenia terminu porodu ( Femalelife narz?dzia interaktywne) a tak?e obliczenia prawid?owej wagi cia?a czyli(BMI).Serdecznie zapraszamy !( wpis nadal aktualny 2012r.)
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dot.diagnostyki USG w po?oznictwie. 2016-09-07 16:33:23
Standard USG po?ozniczego obejmuje: wykonanie trzech bada? USG p r z e s i e w o w y c h 1./ 11-14 tydzie? ci??y 2./ 20 tydzie? ci??y 3./ 30 tydzie? ci??y.W wyj?tkowych sytuacjach klinicznych zalecane jest wykonanie dodatkowego badania USG przed 10 tyg.ci??y. Optymalny czas badania prenatalnego ( tzw.USG genetycznego)mi?dzy 11-14 tygodniem ci??y z ocen? przezierno?ci karkowej (NT) oraz ko?ci nosowej (NB) i pozosta?ymi markerami zespo?ów wad uwarunkowanych genetycznie powinno si? odbywa? zgodnie wg zasad Fetal Medicine Foundation.Optymalny czas badania prenatalnego 11,0- 13+- 6t.c. CRL 45-84mm.Nieprawid?owe warto?ci NT sugeruj? podwyzszone ryzyko wyst?pienia: -aberracji chromosomalnych,-zaburze? hemodynamicznych,-wad serca p?odu,- zespo?u przetoczenia krwi mi?dzy p?odami.( wpis 2011rok)
Nowotwory sutka mo?e wywo?ywa? wirus brodawczaka mysiego. 2016-09-07 21:18:34
Od 3-ch lat wiadomo, ?e najcz?stsz? przyczyn? raka sutka jest wirus brodawczaka mysiego, a choroba w równym stopniu dotyczy zarówno kobiet jak i m??czyzn. Dawniej za jedyny czynnik uwa?ano geny BRCA1 i BRCA2 dziedziczone po dziadkach i pradziadkach. Znaczenie wcze?niejszego urazu gruczo?u sutkowego jest bardzo du?e, jak potwierdzi?y liczne doniesienia naukowe wskazuj?ce na proces angiogenezy.(2013rok wpis nadal aktualny)
Badanie poziomu HbA1C lepsze niz test obci??enia z 50g glukozy 2016-09-10 18:12:16
System polega na obowi?zkowym raportowaniu do Departamentu Zdrowia i Higieny USA wyników poziomu HbA1C(tzw.hemoglobiny glikozydowej) pacjentów uczestnicz?cych w programie.Celem stworzenia rejestru jest poprawa skuteczno?ci profilaktyki i leczenia cukrzycy o du?ym ryzyku powik?a? makro i mikronaczyniowych -donosi Redakcja Lancetu.Skuteczno?? podobnych rejestrów i ich wp?yw na intensyfikacj? leczenia oceniono w Szwecji i USA bardzo p o z y t y w n i e . Oznaczenie HbA1C jest badaniem równie? maj?cym znakomite zastosowanie w monitorowaniu glikemii ci??arnych bez konieczno?ci "picia glukozy" w trakcie testów obci??enia glukoz? (po 50g lub 75g). Aktualnie poddawanie pacjentek obci??eniem 50g glukozy nie jest w pe?ni zasadne ,albowiem jest kwestionowana jego warto?? diagnostyczna,tak?e przez autorytety ginekologii i po?o?nictwa polskiego i ?wiatowego.Oznaczenie HbA1C jest równie? ta?sze ni? testy z 50g i 75g glukozy.Badanie HbA1C nie zabiera tyle czasu co test obci??enia glukoz?(tj. ?rednio 2 godz.),a jest tak?e mniej stresogenne dla ci??arnych.Mo?na równie? oznaczy? HBA2C p?odowe z krwi ?ylnej ci??arnych .HBA 1c powinno wykona? 2-krotnie w trakcie ci??y. NFZ nie pokrywa kosztów badania HbA1c, bowiem jest ono ta?sze ni? krzywe cukrowe. ( 2011rok)
Zespó? zaburze? z niedoboru jodu. 2018-09-07 15:00:00
1.U p?odu: poronienia, martwe p?ody.zwi?kszona ?miertelno?? oko?oporodowa,kretynizm endemiczny. 2.noworodek: wole noworodków,niedoczynno?? tarczycy noworodków,endemiczne spowolnienie mózgowe,zwi?kszona wra?liwo?? na promeniowanie j?drowe. 3.dzieci i m?odzie?:wole, podkliniczna naczynno?? lub niedoczynno??,upo?ledzenie funkcji mózgu,opó?nony rozwój fizyczny,zwi?kszona wra?liwo?? na promieniowanie j?drowe. 4.doro?li:wole i zwi?kszona chrobowo?? tarczycy,niedoczynno?? tarczycy,upo?ledzenie funkcji mózgu,spontaniczna nadczynno?? tarczycy w staro?ci,indukowana jodem nadczynno?? tarczycy,zwi?kszona wra?liwo?? na promieniowanie j?drowe. W Polsce REKOMENDOWNA JEST DZIENNA DODATKOWA DAWKA JODU 100-150ug w czasie ci??y i karmienia.( której w przebiegu ci?zy fizjologicznej nie nale?y przekracza?).(wpis z 2011r.nadal aktualny)
Liczenie ruchów p?odu po 35 tyg.ci??y to bardzo dobra ocena dobrostanu p?odu. 2019-02-08 21:16:36
DFMR to licznie ruchów p?odu w ?onie matki.S? ró?ne sposoby liczenia ruchów p?odu w jamie macicy.Zdrowy p?ód jest p?odem aktywnym.Aby by? przekonanym,?e dziecko czuje si? dobrze,przysz?a mama powinna codziennie kontrolowa? ruchy p?odu.Pierwsze ruchy p?odu odcuwalne sa przez pierwiastki pod koniec 20 tygodnia ci??y , wieloródki pod koniec 18 tygodnia ci??y.Bardzo dobr? i spawdzon? metoda liczenia ruchów p?odu (DFMR) jest licznie 3 krotnie przez 1 godzin? w ci?gu doby.Spadek DFMR o 50% przez dwa kolejne dni ?wiadczy o pogorszeniu dobrostanu p?odu w ?onie matki i wymaga natchmiastowej interwencji do?wiadczonego po?o?nika.Liczenie ruchów p?odu znajduje równie? zastosowanie w ocenie dobrostanu p?odu w zapisie KTG i ocenie komputerowej w tzw.systemie MONACO. (wpis 2011rok nadal aktualny)
Renesans Metforminy. 2019-04-04 22:29:52
Metformina jest polecana w wielu chorobach.Od 3-ch lat badania fakt ten zdecydowanie potwierdzaj?.