Skuteczne i bezpieczne leczenie zaka?enia onkogennymi wirusami HPV sposobem 3XDRMRÓZ 2016-12-21
Opracowali?my unikalne jedyne skuteczne leczenie zaka?ania wirusem HPV ( jedyny czynnik mog?cy wywo?a? raka szyjki macicy) skuteczn? metod? 3xDRMRÓZ. Zastosowane nasze nowatorskie leczenie ca?kowicie eliminuje onkogenne wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV).Po nieinwazyjnej eliminacji onkogennych wirusów HPV mo?na si? szczepi? p/wirusowi HPV . Wykonywanie zabiegów inwazyjnych szyjki macicy przy infekcji onkogennymi wirusami HPV nie jest zalecane.
PRYWATNE POGOTOWIE ANTYKONCEPCYJNE. 2016-12-22
Mia?a? 72 h ,obecnie 120 h( 5 dni) .Pogotowie antykoncepcyjne tel. 601 55 97 84. ZOBACZ www.wpadka.pl --- ww.drmroz.eu www.drmroz.ns48.pl
NuvaRing to wspania?a metoda antykoncepcyjna.(zdj?cie na naszej stronie).Implanty antykoncepcyjne s? ju? w Polsce!  2016-12-22
Kr??ki silikonowe (pierscienie) nas?czone hormonem 15ugEE i 120ugENG uwalnianych w ci?gu 24 godzin s? stosowane ju? od kilku lat( u nas dost?pne od 26 lutego 2008r.).W trakcie ich stosowania nie obserwuje si? tzw.hormonalnych pików.W stosowaniu jest to metoda skuteczna, odwracalna,i bezpieczna.Mo?e byc stosowna równie? bezpo?rednio po stosunku.Stosuje sie przez 21 dni ,potem 7 dni przerwy. Mo?na stosowa? ju? 6 tygodni po porodzie.Wspolczynnik Pearla 0,65.ZOBACZ www.nuvaring.com
Testy ci??owe wykonane z moczu , TO JU? HISTORIA ! ! ! 2016-12-22
Testy ci??owe wykonane z moczu mia?y diagnostyczne warto?ci w latach 90-ch poprzedniego stulecia. Mog? by? dodatnie TC(+) w 89 ró?nych chorobach ( np.porfirii, guzach w?troby i innych).Oznaczenie b-HCG w S U R O W I C Y K R W I w 95% mo?e potwierdzi? lub wykluczy? ci???.Wynik badania otrzymujemy po kilku godzinach, a oznaczenie poziomu b-HCG mo?e potwierdzi? ci??? nawet bardzo wczesn?!
Usuwanie rozst?pów ci??owych i blizn pooperacyjnych starych i nowych sposobem MMDRMRÓZ. 2016-12-22
Zosta?y zako?czone obserwacje nad zastosowaniem naturalnego mleka (MM) oraz kwasu hialuronowego i komórek macierzystych z p?powiny -do usuwania rozst?pów , blizn.Zabiegi medycyny esytetycznej sposobem MMDRMRÓZ nie wymagaj? cz?stych powtórze?,bowiem s? wykonywane komórkami pierwotnymi macierzystymi ,nie wymagaj? znieczulenia , mo?na wykonywa? w ci??y - bo s? bezpieczne dla p?odu.
Skrining Zespo?u Downa za pomoc? testów biochemicznych w I i II trymestrze ci??y.  2016-12-23
Do metod przesiewowych w kierunku wykrywania zespo?u Downa nale?? nieiwazyjne badania ultrasonograficzne i biochemiczne ,a tak?e iwazyjne procedury mo?liwe do przeprowadzenia w I i II trymestrze ci??y.U kobiet poni?ej 35 roku ?ycia zaleca si? wykonanie w pierwszej kolejno?ci wykonanie diagnostyki nieiwazyjnej dla okre?lenia indywidualnego ryzyka wyst?pienia trisomii 21 u p?odu.Zespó? Downa(trisomia 21)jest najcz?stsz? anomali? chromosomaln? u p?odu,a ryzyko jej wyst?pienia ro?nie z wiekiem matki. Od 3-ch miesi?cy w Naszym Gabinecie mo?na wykona? test NIFTY z krwi ci??arnej nawet w 28 tygodniu ci??y zamiast amniopunckji inwazyjnej w celu oceny wad genetycznych p?odu. Wykonujemy nieiwazyjne testy genetyczne (wy??cznie z krwi ci??arnej) HARMONY lub NIFTY. Zapraszamy!
W Y K O N A J - T E S T NA WIRUSA BRODAWCZAKA LUDZKIEGO H P V !!! RAKA SZYJKI MACICY MO?NA WCZE?NIE WYKRY? I LECZY?. 2016-12-23
Test do wykonania jest bardzo ?atwy, niebolesny, szybki.Pacjentka otrzymuje indywidualny zestaw pobraniowy.Mo?na nast?pnie przeprowadzi? genotypowanie wirusa HPV w przypadku jego obecno?ci. Nowoczesne badania oceny szyjki macicy to cytologia jednowarstwowa, podwójny test cytologiczny. POLECAMY! Skuteczna ,bezpieczna,tania, nieiwazyjna eliminacja obecno?ci wirusa HPV jest w 100% metod? nowatorsk? naszego Zespo?u -pierwsz? na ?wiecie.
Wa?ne ! Co druga kobieta mo?e mie? PROBLEMY z metabolizowaniem zwyk?ego kwasu foliowego,Metafolina te problemy rozwi?zuje i zapobiega wadom p?odu. 2016-12-23
Pierwsza i jedyna w Polsce opatentowana aktywna forma folianu to METAFOLINA.Uzyska?a pozytywn? opini? Ekspertów Polskiego Towarzysta Ginekologicznego.Zalecane jest przyjmowanie metafoliny na oko?o 3 miesi?ce przed planowanym zaj?ciem w ci???.Zapobiega ona wadom rozwojowym p?odu !
PA?ECZKI KWASU MLEKOWEGO PRZYJMOWANE W TRAKCIE CI??Y STYMULUJ? ROZWÓJ UK?ADU ODPORNO?CIOWEGO NOWORODKA. 2016-12-23
Liczne prace naukowe potwierdzi?y wp?yw Lactobacillus na rozwój ukladu odporno?ciowego noworodka.Zalecane jest podawanie pa?eczek kwasu mlekowego ci??arnej w przebiegu ci??y, co zdecydowanie zmiejszy ró?ne infekcje noworodka po porodzie.
NOWE BADANIE GENETYCZNE JU? W 5 tygodniu CI??Y. 2016-12-23
W badaniu izoluje si? kilka komórek p?ciowych , które migruj? z ?o?yska do macicy-sposobem podobnym do pobierania zwyk?ego rozmazu cytologicznego. Badanie mo?na wykona? ju? w 5 tygodniu ci??y. Poraz pierwszy badanie (TRIC) zosta?o opisane 2 lata temu i jest bardzo przydatne w diagnostyce prenatalnej nieinwazyjnej.?o?ysko rozwija si? z zarodka i dlatego jego DNA jest takie same jak u p?odu.
LABORATORIUM POBRANIA BADA? .Mo?liwo?? umówienia si? na badania dodatkowe w ci??y na termin -zobacz www.drmroz.eu lub telefonicznie 601 55 97 84 2016-12-23
Nowo otwarte Laboratorium - pobrania od maja br. Mo?liwo?? wykonania wszystkich bada? mi?dzy innymi :morfologii krwi, OB,CRP, test ROMA ,cytologia jednowarstwowa, nieiwazyjny test genetyczny Harmony,testPAPP-A ,BRCA1 ,BRCA2, HPV, mRNA, HbA1C ,HbA2C, test ci??owy HCG i wiele innych bada?. Mo?na si? do pobra? umówi? na okre?lon? godzin? , nie trzeba czeka? w kolejce , do pobra?.Wyniki bada? mo?na odebra? przez internet.
Nietrzymanie moczu mo?na i trzeba l e c z y ? (tak?e zabiegami ginekologii estetycznej np. szew) 2018-12-22
Nietrzymanie moczu to objaw polegaj?cy na niekontrolowanym wycieku moczu.Nietrzymanie moczu (NTM) jest objawem wielu schorze? i w zwi?zku z tym wyró?nia si? kilka rodzajów nietrzymania moczu.Odpowiadaj?c na pytania mo?na sobie odpowiedzie? czy cierpi? na NTM lub mam p?cherz nadreaktywny i jak to rozpozna?:? 1.czy chodzisz do toalety cz??ciej ni? 8 razy dziennie? 2.czy wstajesz wi?cej ni? raz w nocy ,aby odda? mocz? 3.czy masz niemo?liwe do opanowania parcie nagl?ce (natychmiastow? potrzeb? oddania moczu? 4.czy czujesz ,ze p?cherz moczowy stale si? kurczy? 5.czy zdarza Ci si? popu?ci? mocz ,gdy masz silne parcie? 6.czy zdarza Ci si? popu?ci? mocz ,gdy szybko idziesz,biegniesz,kaszlesz,?wiczysz? 7.czy stosujesz podpaski/pampersy,aby zabezpieczy? si? przed wyciekiem moczu? Je?li na którekolwiek pytanie odpowiedzia?a? t a k ,koniecznie zg?o? si? do lekarza.Ustali on przyczyn? twoich dolegliwo?ci i zastosuje odpowiednie leczenie ( polecany nieoperacjne leczenie nietrzymania moczu).
N O W O ? ? ! Antykoncepcyjne i m p l a n t y NXT niskie ceny : p r o m o c j e, zak?adanie bezbólowe !!!,antykoncepcja w okresie 3 lat. 2018-12-23
Wyje?dzaj?c na studia( przy nieregularnym trybie ?ycia), po porodzie(zak?adane mog? by? 48 godzin- po porodzie, w trakcie laktacji),maj?c ?ylaki ( lub sk?onno?ci do ich powstawania ), pal?c papierosy: zabezpiecz si? .Nowoczesne implanty N X T antykoncepcyjne( na 3 lata) m o ? n a ( wielka promocja ) za?o?y? o 30 % taniej. Wymagane s?: aktualna cytologia, badanie ginekologiczne oraz USG piersi, ( badania wa?ne jeden rok). Zak?adanie implantów podskórnie jest bez bólowe -mo?e by? znieczulenie gratis ! W Holandii stosowane s? ju? od ok.15 lat.Natomiast w medycynie i ginekologii estetycznej od kilku miesi?cy. Rejestracja : www.drmroz.pl Z a p r a s z a m y!
Oce? sama d o b r y stan p?odu.DFMR czyli LICZENIE RUCHÓW P?ODU PO 35 TYGODNIU CI??Y TO DOSKONA?A METODA OCENY DOBROSTANU P?ODU PRZEZ CI??ARN? . 2019-01-23
LICZNIE RUCHÓW P?ODU PRZEZ SAM? CI??ARN? ZAPEWNA NIE TYLKO LEPSZY KONTAKT MATKI Z P?ODEM, ALE BEZSPORNIE OCENIA DOBROSTAN P?ODU W ?ONIE MATKI. ISTNIEJE KILKA METOD LICZENIA RUCHÓW P?ODU,NAJBARDZIEJ SPRAWDZON? JEST LICZNIE 3KROTNIE PRZEZ GODZIN? w ci?gu doby,A SPADAK O 50% RUCHÓW PRZEZ DWA KOLEJNE DNI ?WIADCZY O Z?YM STANIE P?ODU I WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU Z DO?WIADCZONYM PO?O?NIKIEM.
wejd? na ston? www.boguslawmroz.ginweb.pl,  2019-09-19
Termografia BRASTER konta rak piersi. 2019-09-22
Wykonaj badanie .Jest niebolesne, bezpieczne , dok?adne. Szacuje si?,?e w 2020 roku w Polsce na raka sutka zachoruje oko?o 18 tysi?cy kobiet ( ale tak?e rak sutka dotyczy m??czyzn). Badanie wykrywa zmiany ju? od 3 mm. Do badania nale?y si? przygotowa?( 2 godz.przed badaniem bez rozgrzewania klatki piersiowej).Zapraszamy.